Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Policealne Studium Medyczne w Iławie
 
Kierunek kształcenia:
•    Technik farmaceutyczny - nauka trwa 2 lata (4 semestry). Miejsca pracy: apteki ogólnodostępne i szpitalne, punkty apteczne, farmaceutyczne firmy produkcyjne i marketingowe, hurtownie farmaceutyczne, sklepy zielarsko-medyczne, sklepy zielarsko-drogeryjne, sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego.
•    Opiekun medyczny - nauka trwa 1 rok (2 semestry). Miejsca pracy: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej, usługi opiekuńcze w kraju i zagranicą.

Rejestracja szkoły:
Studium jest wpisane do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Iławie pod numerem ewidencyjnym 50 - Zaświadczenie o wpisie nr 50/1/08 z dnia 27.06.2008 r.

Siedziba Studium:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Żeromskiego w Iławie, ul. Sienkiewicza 1

Uprawnienia szkoły publicznej:
Studium posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostwo Powiatowe w Iławie decyzją nr 5/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.

Nadzór pedagogiczny:
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie

Organ prowadzący:
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"

Organizacja kształcenia:
•    klasyfikacja jest po każdym semestrze;
•    kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
•    zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek (po południu), sobotę i niedzielę;
•    liczba godzin lekcyjnych w tygodniu 28;
•    ocenianie uczniów jest bieżące, jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
•    kończąc ostatni semestr nauki po zaliczeniu przewidzianych programem zajęć absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium;
•    absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskają dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

Egzamin zawodowy:
Absolwenci Studium przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły.

Egzamin - technik farmaceutyczny
Egzamin - opiekun medyczny

Załączniki:
Pobierz ten plik (statut Iława.pdf)statut PSM w Iławie[ ]9420 kB