Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Zawód: Opiekunka dziecięca 325905

 

Kwalifikacja zawodowa: Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka


Uwaga!!! Rozporządzeniem ministra edukacji narodowej rok szkolny 2015/2016 był ostatnim rokiem rekrutacji na ten kierunek.

Miejsca pracy:
żłobki, domy opieki, szpitale, hospicja i różnego rodzaju placówkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi jaki niepełnosprawnymi); opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, babysitter – BABY SITTER WANTED !
Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0 – 4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przebieranie, przewijanie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zasrtępstwie rodziców.

 

Cele kształcenia w zawodzie:


Absolwent, zdobywając zawód opiekunki dziecięcej, potrafi:

1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
2) pielęgnować dziecko zdrowe, chore i niepełnosprawne;
3) prowadzić działania wychowawcze i edukacyjne wspomagające rozwój psychomotoryczny dziecka;
4) promować zdrowie i prowadzić działania profilaktyczne;
5) udzielać pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Rodzaj szkoły: policealna dla dorosłych

Czas kształcenia: 2 rok (4 semestry)

Warunki rekrutacji: ukończenie szkoły średniej;

Organizacja kszta
łcenia:
- system kształcenia: stacjonarny;
- zajęcia odbywają się od września do czerwca w każdym tygodniu przez 3 dni weekendowe; minimum 19 godzin tygodniowo;
- s
łuchacz ma obowiązek uczęszczania na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde zajęć;
- klasyfikacja słuchaczy: na podstawie egzaminów semestralnych z dwóch przedmiotów i zaliczeń;
- absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekunki dzicięcej otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną;


Plan nauczania o strukturze przedmiotowej:

 

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo
w semestrze

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin
w cyklu kszta
łcenia

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

Podstawy przedsiębiorczości *

2

     

32

     

32

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 592 godz.

 

2

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

3

3

   

48

48

   

96

3

Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia

2

2

   

32

32

   

64

4

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

   

2

2

   

32

32

64

5

Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem

 

1,5

1,5

   

24

24

 

48

6

Język migowy

   

2

     

32

 

32

7

Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka

5

5

4

4

80

80

64

64

288

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 592 godz.

8

Pielęgnacja i wychowanie dziecka

7

6

5,5

9

112

96

88

144

440

9

Opieka nad dzieckiem

   

4

4

   

64

64

128

10

Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

 

1,5

     

24

   

24

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

19

19

19

19

304

304

304

304

1216

 

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie - 160 godz.

 

Zwolnienia z zajęć:
1) Dyrektor Szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły średniej, z którego wynika, że zrealizował te zajęcia.


2) Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci lub zbliżonym, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu;


3) S
łuchacz powtarzający semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki może być zwolniony z zajęć, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dopuszczającą.