Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Zawód: Asystentka stomatologiczna 325101

Kwalifikacja zawodowa: Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości

Asystentka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą w działalności organizacyjnej, profilaktyczno-leczniczej w gabinecie ogólnostomatologicznym i specjalistycznym.

Uwaga!!! Rok szkolny 2015/2016 był ostatnim rokiem rekrutacji na kierunek asystentka stomatologiczna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rzoporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1140).

Miejsca pracy: gabinety stomatologiczne; kompetencje zawodowe asystentek w wielu krajach są porównywalne z Polską.

Cele kształcenia w zawodzie:
Absolwent, zdobywając zawód asystentki stomatologicznej, potrafi:
1) przygotować gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy;
2) asystować lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
3) przygotowywać i przechowywać leki, materiały, narzędzia;
4) konserwować na bieżąco sprzęt stosowany w stomatologii;
5) wykonywać czynności administracyjne i prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Rodzaj szkoły: policealna dla dorosłych

Czas kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Warunki rekrutacji: ukończenie szkoły średniej

Organizacja kształcenia:

- system kształcenia: stacjonarny;
- zajęcia odbywają się od września do czerwca w każdym tygodniu przez 3 dni weekendowe: minimum 19 godzin tygodniowo;
- słuchacz ma obowiązek uczęszczania na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde zajęć;
- klasyfikacja słuchaczy: na podstawie egzaminów semestralnych z dwóch przedmiotów i zaliczeń;
- absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie asystentki stomatologicznej otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną;


Plan nauczania o strukturze przedmiotowej:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w semestrze

Liczba godzin
w semestrze

I

II

I

II

1

Podstawy przedsiębiorczości *

2

 

32

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

2

Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia

2

 

32

 

3

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

1,5

 

24

 

4

Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc

2

1

32

16

5

Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej

4

3

64

48

6

Język obcy w stomatologii

1,5

1,5

24

24

7

Język migowy

 

2

 

32

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

8

Asystowanie lekarzowi dentyście

4

6,5

64

104

9

Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej

2

3

32

48

10

Komunikacja w gabinecie stomatologicznym

1

2

16

32

Wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogółem

20

19,5

320

304

 11    Praktyka zawodowa semestr II: 4 tyg. x 40 godz. = 160 godzin    

 Zwolnienia z zajęć:
1) Dyrektor Szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły średniej, z którego wynika, że zrealizował te zajęcia.
2) Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci lub zbliżonym, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu;
3) Słuchacz powtarzający semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki może być zwolniony z zajęć, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dopuszczającą.