Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Zawód: Opiekunka środowiskowa 341204


Kwalifikacja zawodowa: Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych


Miejsca pracy:

 

Ostatnie analizy danych rynkowych zarówno w Polsce, jak i w większości krajów UE wskazują na otwieranie się rynku dla zawodów opiekuńczych. Wzrasta popyt na wykwalifikowanych pracowników zajmujących się podstawową opieką i pielęgnacją człowieka.

 

Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Opiekunka środowiskowa może świadczyć usługi opiekuńcze, podejmując indywidualną działalność gospodarczą, lub poprzez instytucje pomocy społecznej i agencje prywatne.
Dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe uprawnia do pracy w krajowych placówkach i instytucjach opiekuńczych. Dyplom wydawany jest razem z suplementem do dyplomu w języku angielskim, który jest pomocny przy szukaniu pracy zagranicą. Certyfikaty i zaświadczenia wydawane przez ośrodki kursowe na podstawie ukończenia kilkunastogodzinnych kursów nie dają uprawnień do zatrudnienia w instytucjach opiekuńczych, a jedynie do świadczenia dorywczo usług prywatnych.

 

Aby pomóc innym, trzeba wiedzieć jak
Absolwent, zdobywając zawód opiekunki środowiskowej, potrafi:

1) organizować opiekę oraz wsparcie społeczne osobie podopiecznej;
2)
sprawować opiekę nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
3)
pomagać osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
4) motywować osobę podopieczną do aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

 

Rodzaj szkoły: policealna dla dorosłych

Czas kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Warunki rekrutacji: ukończenie szkoły średniej;

Organizacja kształcenia:

- system kształcenia: zaoczny;
- zajęcia odbywają się od września do czerwca co dwa tygodnie przez 2 dni weekendowe;
- słuchacz ma obowiązek uczęszczania na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% czasu  przeznaczonego na każde zajęć;
- klasyfikacja słuchaczy: na podstawie egzaminów semestralnych z dwóch przedmiotów i zaliczeń;
- absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekunki środowiskowej otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną;


Plan nauczania o strukturze przedmiotowej:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne


Semestr I


Semestr II

Suma godzin
w cyklu kształcenia

1

Podstawy przedsiębiorczości *

10

10

20

2

Podstawy psychologii

26

-

26

3

Wybrane zagadnienia z socjologii

10

16

26

4

Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka

20

20

40

5

Organizacja opieki środowiskowej

13

20

33

6

Język migowy

20

-

20

7

Język obcy w pomocy społecznej

10

10

20

8

Opieka i pielęgnacja człowieka

24

66

90

9

Aktywizacja osoby podopiecznej

42

 

42

10

Trening umiejętności społecznych

-

33

33

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

 

 

Praktyka zawodowa: 8 tyg. x 40 godz. = 320 godzin

Zwolnienia z zajęć:
1) Dyrektor Szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły średniej, z którego wynika, że zrealizował te zajęcia.


2) Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci lub zbliżonym, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu;


3) Słuchacz powtarzający semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki może być zwolniony z zajęć, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dopuszczającą.

 


Kierunek dostępny w Szkole Policealnej dla Dorosłych "Stopka" w Iławie