Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Zawód: florysta, symbol 343203

 

Kwalifikacja zawodowa: R.26. – Wykonywanie kompozycji florystycznych

Miejsca pracy: firmy florystyczne, działalność florystyczna na własny rachunek

 

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych, stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz (kościoły, sale bankietowe i konferencyjne), tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Florysta jest przygotowany do prowadzenia małej firmy.


Absolwent, zdobywając zawód florysty, potrafi:

  1. projektować dekoracje roślinne;
  2. wykonywać dekoracje roślinne;
  3. wykonywać aranżacje florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

 

Rodzaj szkoły: policealna dla dorosłych

Czas kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Warunki rekrutacji: ukończenie szkoły średniej;

Organizacja kształcenia:
- czas kształcenia: 1 rok (dwa semestry);
- system kształcenia: zaoczny;
- zajęcia odbywają się od września do czerwca co dwa tygodnie przez 2 dni weekendowe;
- słuchacz ma obowiązek uczęszczania na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde zajęć;
- klasyfikacja słuchaczy: na podstawie egzaminów semestralnych z dwóch przedmiotów i zaliczeń;
- absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie florysty otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną;


Plan nauczania o strukturze przedmiotowej w zaocznym systemie kształcenia:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne


Semestr I


Semestr II

Suma godzin
w cyklu kształcenia

1

Podstawy przedsiębiorczości

20

-

20

2

Materiałoznawstwo roślinne

20

15

24

3

Materiałoznawstwo nieroślinne

7

-

7

4

Kulturowe podstawy florystyki

7

-

7

5

Środki wyrazu twórczego

14

14

28

6

Kompozycje florystyczne

16

48

64

7

Przedsiębiorstwo florystyczne

 

16

16

8

Język obcy we florystyce

18

 

18

9

Wykonywanie kompozycji florystycznych

73

82

175

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

           350

 

Praktyka zawodowa: semestr I: 2 tyg. x 40 godz. + semestr II: 2 tyg. x 40 godz. = 160 godzin

 

Zwolnienia z zajęć:
1) Dyrektor Szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły średniej, z którego wynika, że zrealizował te zajęcia.

2) Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci lub zbliżonym, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu;

3) Słuchacz powtarzający semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki może być zwolniony z zajęć, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dopuszczającą.

 


Kierunek dostępny w poszczególnych miastach:

Bochnia