Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Zawód: Higienistka stomatologiczna 325102

Kwalifikacja zawodowa: Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Miejsca pracy: gabinety dentystyczne, gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach; Kompetencje zawodowe higienistek stomatologicznych w wielu krajach są porównywalne z Polską.

Higienistka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą w działalności organizacyjnej, profilaktyczno-leczniczej oraz samodzielnie prowadzi edukację i promocję zdrowia. Zabiegi profilaktyczno-lecznicze wykonuje samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Głównie wykonuje: wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi, takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgatowych.
Ponadto, higienistka stomatologiczna przygotowuje pacjenta do zabiegu oraz przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty. Sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne. Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, pracownią techników dentystycznych i poradnią radiologiczną.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 Nr 151, poz. 896) w każdym gabinecie stomatologicznym musi być zatrudniona dyplomowana asystentka lub higienistka stomatologiczna (posiadająca średnie wykształcenie medyczne). Osoby pracujące obecnie bez wykształcenia jako tzw. pomoc dentystyczna, muszą je zdobyć w ciągu 5 lat.

Cele kształcenia w zawodzie:
Absolwent, zdobywając zawód higienistki stomatologicznej, potrafi:
1) przygotowa
ć gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy;
2) konserwować na bieżąco sprzęt stosowany w stomatologii;
3) organizować prace związane ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
4) wykonywać czynności administracyjne i prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
5) wykonywa
ć wstępne badania stomatologiczne i zabiegi profilaktyczno-lecznicze pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
6) prowadzi
ć stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia w różnych środowiskach.

Rodzaj szkoły: policealna dla dorosłych

Czas kształcenia: 2 rok (4 semestry)

Warunki rekrutacji: ukończenie szkoły średniej;

Organizacja kszta
łcenia:
- system kształcenia: stacjonarny;
- zajęcia odbywają się od września do czerwca w każdym tygodniu przez 3 dni weekendowe; minimum 19 godzin tygodniowo;
- s
łuchacz ma obowiązek uczęszczania na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% czasu
przeznaczonego na każde zajęć;
- klasyfikacja słuchaczy: na podstawie egzaminów semestralnych z dwóch przedmiotów i zaliczeń;
- absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie higienistki stomatologicznej otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną;

Plan nauczania o strukturze przedmiotowej:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo
w semestrze

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin
w cyklu kszta
łcenia

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

Podstawy przedsiębiorczości

2

32

       32

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 592 godz.

2

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

2

2

32

32

64

3

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

1,5

24

24

4

Stany zagrożenia zdrowia i życia

2

32

32

5

Język migowy

2

32

32

6

Język obcy w stomatologii

1,5

2

24

32

56

7

Komunikacja personalna i społeczna

2

32

32

8

Propedeutyka stomatologiczna

4

2,5

64

40

104

9

Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

4

2,5

64

40

104

10

Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

2

5

2

32

80

32

144

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 592 godz.

11

Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

3

2

4

2

48

32

64

32

176

12

Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej

2

3

6

15

32

48

96

240

416

Wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogółem

19

19

19

19

304

304

304

304

1184

Praktyka zawodowa: semestr IV: 4 tyg. x 40 godz. = 160 godzin

 Zwolnienia z zajęć:
1) Dyrektor Szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły średniej, z którego wynika, że zrealizował te zajęcia.
2) Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci lub zbliżonym, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu;
3) S
łuchacz powtarzający semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki może być zwolniony z zajęć, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dopuszczającą.


Kierunek dostępny w policealnych szkołach dla dorosłych "Stopka":

Krosno

Lublin

Zielona Góra