Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Zawód: Technik usług kosmetycznych 514207

Kwalifikacje zawodowe:
K1 – Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (A.61.)

K2 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

Miejsca pracy:

Zawód kosmetyczki stwarza szerokie możliwości pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach medycyny estetycznej, salonach urody, SPA, działach kosmetycznych w centrach handlowych, jako przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej zarówno z rynku detalicznego jak i profesjonalnego (szkoleniowiec). Uprawnia do prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody.

 

Cele kształcenia w zawodzie:
Absolwent, zdobywając zawód technika usług kosmetycznych, potrafi:

1) przeprowadzać diagnozę kosmetyczną;
2) wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające;
3) udzielać porad kosmetycznych;
4) organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.

Rodzaj szkoły: policealna dla dorosłych

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Warunki rekrutacji: ukończenie szkoły średniej;

Organizacja kształcenia:
- system kształcenia: zaoczny;
- zajęcia odbywają się od września do czerwca co dwa tygodnie przez 2 dni weekendowe;
- słuchacz ma obowiązek uczęszczania na obowiązkowe zajęcia - konsultacje w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z zajęć;
- klasyfikacja słuchaczy: na podstawie egzaminów semestralnych z dwóch przedmiotów i zaliczeń;
- absolwenci po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technika usług kosmetycznych otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną;
- egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (A.61.) odbywa się pod koniec drugiego semestru;

- egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (A.62.) odbywa się pod koniec czwartego semestru.


Plan nauczania o strukturze przedmiotowej:

 

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr I

SemestrII

Semestr III

Semestr IV

Suma godzin
w cyklu kształcenia

1

Podstawy przedsiębiorczości*

 

10

10

 

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

2

Działalność gospodarcza i usługowa
w salonie kosmetycznym

10

10

10

10

40

3

Język obcy w kosmetyce

10

10

10

10

40

4

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

30

20

20

25

95

5

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

35

45

   

80

6

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

   

35

50

85

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

7

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

90

80

   

170

8

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

   

90

80

170

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

 

Praktyka zawodowa: sem. II: 4 tyg. x 40 godz. + sem. IV : 4 tyg. x 40 godz. = 320 godzin

 

Zwolnienia z zajęć:
1) Dyrektor Szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły średniej, z którego wynika, że zrealizował te zajęcia.

2) Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci lub zbliżonym, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu;

3) Słuchacz powtarzający semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki może być zwolniony z zajęć, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dopuszczającą.


Kierunek aktualnie niedostępny w szkołach prowadzonych przez Stopkę