Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Zawód: Technik masażysta 325402

Kwalifikacja zawodowa: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

Miejsca pracy:

Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną lub technikum i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta. Masażyści znajdą pracę na oddziałach rehabilitacji i w różnych ośrodkach, w których rehabilituje się pacjentów. Masażyści mogą zostać zatrudnieni w różnego rodzaju gabinetach kosmetycznych, salonach urody czy centrach odnowy biologicznej, a także w punktach masażu, które świadczą usługi w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych. Liczba tego typu miejsc ciągle rośnie i stają się one bardzo popularne. Ci, których nie interesuje zatrudnienie w salonach odnowy, mogą postawić na masaż sportowy. Osoby posiadające dyplom technika masażysty uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu. Sposobem na otrzymanie zatrudnienia jest stworzenie sobie miejsca pracy, czyli rozpoczęcie własnej praktyki.

Cele kształcenia w zawodzie:
Absolwent, zdobywając zawód technika masażysty, potrafi:
1) wykonywać masaż medyczny;
2)
wykonywać masaż sportowy;

3) wykonywać masaż kosmetyczny i profilaktyczny;
4) prowadzić działalność profilaktyczną, popularyzującą zachowania prozdrowotne.

Rodzaj szkoły: policealna dla młodzieży

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Warunki rekrutacji: ukończenie szkoły średniej;

Organizacja kształcenia:
-
kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
- zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek po południu), sobotę i niedzielę;
- liczba godzin lekcyjnych w tygodniu: 28;
- ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
- klasyfikacja jest po każdym semestrze;
- absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika masażysty otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną;


Ramowy plan nauczania o strukturze przedmiotowej:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo
w semestrze

Suma godzin
w cyklu kształcenia

I

II

III

IV

17 tyg.

17.tyg

17 tyg.

13 tyg.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

1

Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

2

1

1

64

2

Język obcy w ochronie zdrowia

 

1

2

 

48

3

Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia

2

     

32

4

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia

 

3

   

48

5

Język migowy

3

     

48

6

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 

2

   

32

7

Teoretyczne podstawy masażu

2

2

2

1

112

8

Anatomia z fizjologią

5

4

3

3

240

9

Zarys fizjoterapii

1

1

1

1

64

10

Zagadnienia kliniczne w masażu

1

1

2

3

112

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

12

Masaż

9

8

12

14

688

13

Fizjoterapia

   

2

2

64

14

Anatomia topograficzna

2

1

   

48

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe

25

25

25

25

1600

16

Wychowanie fizyczne

3

3

3

3

   192

Praktyka zawodowa: sem. II : 2 tyg. x 30 godzin + sem.IV: 2 tyg. x 30 godz. = 120 godz.