Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Zawód: opiekun medyczny 532102

Kwalifikacja zawodowa: Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opiekun medyczny rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku oraz planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze z zakresu usług opieki medycznej. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, należący do branży medycznej.

Miejsca pracy:
placówki lecznicze i opiekuńcze, w tym szpitale, sanatoria, domy pomocy społecznej, prywatne usługi opiekuńcze w kraju i zagranicą.
Świadectwo lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uprawnia do pracy w krajowych placówkach i instytucjach opiekuńczo-leczniczych. Suplement do dyplomu  w języku angielskim (wydawany przez okręgową komisję egzaminacyjną) jest pomocny przy szukaniu pracy zagranicą. Pracodawcy zwracają uwagę na wymiar godzin kształcenia zawodowego zarówno teoretycznego jak i praktycznego. Certyfikaty i zaświadczenia wydawane przez ośrodki kursowe na podstawie ukończenia kilkunastogodzinnych kursów nie dają uprawnień do zatrudnienia w instytucjach opiekuńczo-leczniczych, a jedynie do świadczenia dorywczo usług prywatnych.

Kształcenie:
- w systemie szkoły policealnej,
- na kwalifikacyjnym kursie zawodowym - szansa dla osób bez wykształcenia średniego, które chcą uzyskać uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie opiekuna medycznego.

Czas kształcenia:
1 rok

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekun medyczny: - zobacz

Warunki rekrutacji:
-
do szkoły policealnej: ukończenie szkoły średniej;
- na kwalifikacyjny kurs zawodowy: ukończenie 18 roku życia, wykształcenie dowolne, średnie niewymagane

Organizacja kształcenia w szkole policealnej dla dorosłych:
- czas kształcenia: 1 rok (dwa semestry);
- system kształcenia: zaoczny;
- zajęcia odbywają się od września do czerwca co dwa tygodnie przez 2 dni weekendowe;
- wymiar godzin kształcenia: 350 + 160 godzin praktyki zawodowej;
- słuchacz ma obowiązek uczęszczania na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde zajęć;
- klasyfikacja słuchaczy: na podstawie egzaminów semestralnych z dwóch przedmiotów i zaliczeń z pozostałych przedmiotów;
- absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną;


Plan nauczania w szkole policealnej dla dorosłych w zaocznym systemie kształcenia:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne


Semestr I


Semestr II

Suma godzin
w cyklu kształcenia

1

Podstawy przedsiębiorczości *

20

0

20

2

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

20

15

35

3

Zdrowie publiczne

 

20

20

4

Zarys anatomii, fizjologii i patologii
z elementami pierwszej pomocy

15

15

30

5

Zarys psychologii i socjologii

15

-

15

6

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

20

20

7

Język migowy

 

20

20

8

Język obcy w ochronie zdrowia

15

 

15

9

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

10

 

10

10

Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne

40

40

80

11

Działania opiekuńcze nad osobą chorą
i niesamodzielną

40

45

85

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

 

Praktyka zawodowa: semestr I: 2 tyg. x 40 godz. + semestr II: 2 tyg. x 40 godz. = 160 godzin

 Zwolnienia z zajęć:
1) Dyrektor Szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły średniej, z którego wynika, że zrealizował te zajęcia;
2) Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci lub zbliżonym, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu;
3) Słuchacz powtarzający semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki może być zwolniony z zajęć, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dopuszczającą.

Organizacja kształcenia w szkole policealnej dla młodzieży (policealne studium):
- czas kształcenia: 1 rok (dwa semestry);
- system kształcenia: stacjonarny dla młodzieży;
- zajęcia odbywają się od września do czerwca w każdym tygodniu przez 3 dni w systemie weekendowym lub wieczorowym;
- liczba godzin lekcyjnych w tygodniu: 28;
- wymiar godzin kształcenia: 896 + 160 godzin praktyki zawodowej;
- ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
- klasyfikacja jest po każdym semestrze;
- słuchacz ma obowiązek uczęszczania na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% czasu;
- absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną;

Plan nauczania w szkole policealnej dla młodzieży (policealne studium):

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo

Semestr I

Semestr II

1

Wychowanie fizyczne

3

3

2

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

3

3

3

Zdrowie publiczne

1

2

4

Zarys anatomii, fizjologii i patologii
z elementami pierwszej pomocy

4

3

5

Zarys psychologii i socjologii

2

 

6

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

2

7

Język migowy

 

3

8

Język obcy zawodowy

2

 

9

Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne

7

6

10

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

6

6

Łączna liczba godzin kształcenia

28

28

Praktyka zawodowa: semestr I: 2 tyg. x 40 godz. +   semestr II: 2 tyg. x 40 godz. = 160 godzin

Wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia: 1056

Organizacja kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym:
- czas trwania kursu: ok. 10 m-cy
- system kształcenia: zaoczny, zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w dni weekendowe;
- wymiar godzin zajęć: 468 + 160 godzin praktyki zawodowej
- zasady zaliczenia kursu: w formie ustalonej w Regulaminie kursu przez organizatora kursu, tj. szkołę prowadzącą kurs.

Osoba, która uzyska zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego i może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.
Po zdaniu egzaminu zawodowego absolwent kursu otrzymuje świadectwo potwierdzające zdobycie kwalifikacji Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, a gdy uzupełni wykształcenie średnie - także dyplom.

Plan nauczania na kursie kwalifikacyjnym

 

Nazwa zajęć

Liczba godzin

1

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

56

2

Zdrowie publiczne

32

3

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

48

4

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

32

5

Zarys psychologii i socjologii

16

6

Język migowy

32

7

Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

32

8

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

8

 

Razem godzin kształcenia teoretycznego

256

9

Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne

100

10

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

112

 

Razem godzin kształcenia praktycznego

212

 

Razem

468 godziny

 

Praktyka zawodowa 4 tygodnie

160

 

 

 


Kierunek dostępny w szkołach stopkowych:

 

Iława

Krosno

Warszawa

Zielona Góra