Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Zawód: Opiekun osoby starszej 341203
Opiekun pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Kwalifikacja zawodowa:
Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Miejsca pracy: Opiekun osoby starszej może świadczyć usługi opiekuńcze, podejmując indywidualną działalność gospodarczą, lub poprzez instytucje pomocy społecznej i prywatne agencje zatrudniające opiekunów. Oferty pracy dotyczą krajowego rynku pracy oraz krajów UE, głównie Niemiec.
Dotychczas do podjęcia pracy opiekuńczej wystarczały kwalifikacje  uzyskane w drodze różnych kursów, ale obecnie wzrasta zapotrzebowanie na profesjonalne usługi, także w Polsce. Rząd opracował Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. Jednym z priorytetów jest rozwój usług społecznych i opiekuńczych dostosowanych do potrzeb ludzi starszych. Standardy usług opiekuńczych zostaną uregulowane aktem prawnym.
W marcu 2015 r. przyjęto Rządowy Program "Senior-Wigor", w którym rząd przeznaczył 370 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego na tworzenie dziennych domów i klubów seniora realizujących usługi o określonym standardzie. Do końca 2015 roku powstanie 100 takich placówek.

Dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe uprawnia do pracy w krajowych placówkach i instytucjach opiekuńczych. Dyplom wydawany jest razem z suplementem do dyplomu w języku angielskim, który jest pomocny przy szukaniu pracy zagranicą.

Cele kształcenia w zawodzie:
Absolwent, zdobywając zawód opiekuna osoby starszej, potrafi:

1) rozpoznawać możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
2) rozpoznawać i interpretować sytuację społeczną, warunki życia, relacje z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywać zasoby indywidualne, środowisko rodzinne, instytucjonalne i lokalne w pracy z osobą starszą;
3) dobierać metody, techniki, narzędzia i formy realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
4) udzielać wsparcia emocjonalnego i aktywizować osobę starszą do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
5) nawiązywać, podtrzymywać i rozwijać współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Rodzaj szkoły: policealna dla dorosłych

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Warunki rekrutacji: ukończenie szkoły średniej;

Organizacja kształcenia:
- system kształcenia: zaoczny;
- zajęcia odbywają się od września do czerwca co dwa tygodnie przez 2 dni weekendowe;
- słuchacz ma obowiązek uczęszczania na obowiązkowe zajęcia - konsultacje w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z zajęć;
- klasyfikacja słuchaczy: na podstawie egzaminów semestralnych z dwóch przedmiotów i zaliczeń;
- absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekuna osoby starszej otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną;


Plan nauczania o strukturze przedmiotowej:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr I

SemestrII

Semestr III

Semestr IV

Suma godzin
w cyklu kształcenia

1

Podstawy przedsiębiorczości *

   

10

10

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

2

Organizacja opieki nad osobą starszą

40

25

25

15

105

3

Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą

30

25

25

 

80

4

Metodyka pracy opiekuńczej

30

25

30

10

95

5

Język migowy

     

20

20

6

Język obcy w pomocy społecznej

   

10

30

40

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

7

Opieka i wsparcie osoby starszej

40

50

35

50

175

8

Aktywizacja społeczna

35

50

40

40

165

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

 

 Praktyka zawodowa: sem. II: 4 tyg. x 40 godz. + sem. IV II: 4 tyg. x 40 godz. = 320 godzin

Zwolnienia z zajęć:
1) Dyrektor Szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły średniej, z którego wynika, że zrealizował te zajęcia.

2) Dyrektor Szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci lub zbliżonym, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu;

3) Słuchacz powtarzający semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki może być zwolniony z zajęć, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dopuszczającą.

 


Kierunek dostępny w poszczególnych miastach:

Iława
Warszawa