Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Zawód: Technik farmaceutyczny 321301       

Kwalifikacja zawodowa: Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi.

Miejsca pracy: apteki i punkty apteczne, apteki szpitalne, hurtownie farmaceutyczne, laboratoria analizy leków, zakłady produkujące leki i wyroby medyczne, sklepy zielarsko-medyczne.

Potrzeba kształcenia techników farmaceutycznych wynika z jednolitego charakteru farmaceutycznych studiów wyższych – nie istnieją studia I stopnia (licencjackie), które przygotowywałyby do wykonywania zadań zawodowych właściwych średniemu personelowi apteki.


Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent, zdobywając zawód technika farmaceutycznego, potrafi:
1) sporządzać i wytwarzać produkty lecznicze;
2) wykonywać czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami
medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawać te produkty;
3) uczestniczyć w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Rodzaj szkoły: policealna dla młodzieży - Policealne Studium Farmaceutyczne z siedzibą w:
Augustowie, Bochni, Chojnicach, Ciechanowie, Gdańsku, Iławie, Jeleniej Górze, Kętrzynie, Kluczborku, Koszalinie, Krakowie, Krośnie, Krotoszynie, Lublinie, Łomży, Olsztynie, Poznaniu, Słupsku, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinie, Warszawie Białołęce, Włocławku, Wrocławiu, Wyszkowie, Zielonej Górze

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry);

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny: zobacz

Warunki rekrutacji: ukończenie szkoły średniej;

Organizacja kształcenia:
-
kształcenie prowadzone jest systemem stacjonarnym, weekendowym;
- zajęcia odbywają się od września do czerwca przez trzy dni w tygodniu: piątek po południu), sobotę i niedzielę;
- liczba godzin lekcyjnych w tygodniu: 28;
- ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych);
- klasyfikacja jest po każdym semestrze;
- absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika farmaceutycznego otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną;
Egzamin zawodowy - informator

Ramowy plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo
w semestrze

I

II

III

IV

17 tyg.

17.tyg

17 tyg.

13 tyg.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

1

Podstawy prawa pracy i działalności gospodarczej

2

2,5

67

2

Język obcy w branży farmaceutycznej

2

2

68

3

Propedeutyka zdrowia

2

2

68

4

Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia

2

34

5

Podstawy psychologii i etyki zawodu

2

34

6

Organizacja ochrony zdrowia

2

26

7

Język migowy

2

34

8

Technologia postaci leków

2

2

2

2

128

9

Farmakologia

3

3

3

3

192

10

Chemia i analiza leków

2

1

1

68

11

Farmakognozja

1

2

1

1

64

Kształcenie zawodowe praktyczne:

12

Pracownia technologii postaci leku

5

5

5

6

333

13

Pracownia analizy leków

4

4

4

4

256

14

Pracownia farmakognozji

2

2

68

15

Świadczenia farmaceutyczne

5

4,5

143

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe

25

25

25

25

16

Wychowanie fizyczne

3

3

3

3

17

Praktyka zawodowa: sem. IV : 4 tygodnie – 160 godzin

Akty prawne regulujące zakres uprawnień technika farmaceutycznego w aptece:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.)
Art. 90.
Przy wykonywaniu w aptece czynno
ści fachowych mogą być zatrudnieni wyłącznie farmaceuci i technicy farmaceutyczni w granicach ich uprawnień zawodowych.
Art. 91.
1. Technik farmaceutyczny, posiadaj
ący dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:
1) substancje bardzo silnie dzia
łające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych
   dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) substancje odurzaj
ące,
3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P - okre
ślone w odrębnych przepisach.
2. Technik farmaceutyczny, o kt
órym mowa w ust. 1, może również wykonywać czynności pomocnicze przy
   sporz
ądzaniu i przygotowywaniu preparatów leczniczych, o których mowa w art. 86 ust. 3 pkt 1-4 i pkt 6:
Art. 86. 3.
W odniesieniu do aptek szpitalnych us
ługą farmaceutyczną jest również:
1) sporz
ądzanie leków do żywienia pozajelitowego;
2) sporz
ądzanie leków do żywienia dojelitowego;
3) przygotowywanie lek
ów w dawkach dziennych w tym leków cytostatycznych;
3a) sporz
ądzanie produktów radiofarmaceutycznych na potrzeby udzielania świadczeń pacjentom danego podmiotu leczniczego;
4) wytwarzanie p
łynów infuzyjnych;
6) przygotowywanie roztwor
ów do hemodializy i dializy dootrzewnowej;
w plac
ówkach obrotu pozaaptecznego:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 21 poz. 118)

W sklepach zielarsko-medycznych osoby wydające produkty lecznicze muszą:
1) posiada
ć tytuł zawodowy:
a) magistra farmacji, lekarza, piel
ęgniarki,
b) technika farmaceutycznego lub r
ównorzędne kwalifikacje,
lub
2) co najmniej wykszta
łcenie średnie i wiedzę z zakresu:
a) farmakologii,
b) farmakognozji,
c) anatomii i fizjologii cz
łowieka,
d) dietetyki i fizjologii
żywienia,
e) towaroznawstwa zielarskiego,
f) rodzaj
ów, sposobu znakowania opakowań, znaczenia instrukcji używania lub ulotki informacyjnej,
g) zasad prawid
łowego przechowywania i obrotu produktami leczniczymi oraz postępowania w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu,
h) udzielania pierwszej pomocy
nabytą w ramach kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego,
lub
3) posiada
ć kwalifikacje uznawane w drodze odrębnych przepisów w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

technik farmaceutyczny, technik farmacji