STAŻ TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO – w pigułce

 

Absolwent, legitymujący się tytułem technika farmaceutycznego, może ubiegać się o staż, który trwa 24 miesiące i jest realizowany na podstawie umowy o pracę.

Technik farmaceutyczny może złożyć podanie o staż w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej, pod warunkiem że apteka zapewnia świadczenie określonych usług farmaceutycznych. Nowe zasady stażu technika farmaceutycznego przewidują możliwość objęcia stanowiska kierownika punktu aptecznego przez technika farmaceutycznego posiadającego 3-letni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych.

Podstawa prawna

Staż technika farmaceutycznego oraz sposób i tryb jego odbywania określa

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002, Nr 126, Poz. 1082)

w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

Zgodnie z rozporządzeniem, staż technika farmaceutycznego nadzorowany jest przez opiekuna, tj. kierownika apteki lub farmaceutę przez niego wyznaczonego.

Technik farmaceutyczny po odbyciu stażu w aptece staje się osobą wykwalifikowaną do świadczenia usług farmaceutycznych w zakresie swoich uprawnień zawodowych, przewidzianych w ustawie Prawo farmaceutyczne.

Jakie są obowiązki technika farmaceutycznego na stażu w aptece?

Obowiązki technika farmaceutycznego wynikają bezpośrednio z programu stażu zawartego w rozporządzeniu i obejmują:

  • prace przy sporządzaniu leków recepturowych;

  • prace przy ekspedycji preparatów leczniczych oraz wyrobów medycznych;

  • wdrożenie w zasady rozmieszczenia, przechowywania oraz wydawania preparatów leczniczych oraz wyrobów medycznych;

  • wdrożenie w etyczne, prawne i organizacyjne zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego.

W trakcie stażu w aptece technik farmaceutyczny może samodzielnie wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyłączeniem:

- substancji bardzo silnie działających,

- substancji psychotropowych grupy I-P i II-P oraz środków odurzających,

- preparatów będących lekami do żywienia pozajelitowego, dojelitowego, lekami w dawkach dziennych (w tym lekami cytostatycznymi).

 

Zaświadczenie o odbyciu stażu technika farmaceutycznego otrzymasz !

Na podstawie uzupełnionego dziennika stażu i pisemnej oceny opiekuna, potwierdzającej w całości zrealizowany staż.

Zgodnie z rozporządzeniem, dziennik stażu technika farmaceutycznego, ma formę książkową z kolejno ponumerowanymi stronami.

 

Na stronie ISAP znajduje się treść rozporządzenia w sprawie odbywania praktyki przez technika farmaceutycznego – link poniżej. 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021261082