Priumus Optimorum

 

Nasz podręcznik

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są szansą dla osób dorosłych, także bez wykształcenia średniego, na zdobycie uprawnień zawodowych.

Podstawy prawne:
1) ustawa o systemie oświaty - art. 68a ust. 2,
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622),
3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2014r. poz. 1140),
4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2014 r. poz. 184 z późń. zm).

Policealne Studium Farmaceutyczne może być organizatorem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie zawodów z medyczno-społecznego obszaru kształcenia: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, z tym że tylko kurs w zawodzie opiekuna medycznego jest dostępny dla osób bez wykształcenia średniego.

Osoby, które zaliczą kurs, otrzymują świadectwo ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego i mają możliwość przystąpienia - razem z uczniami szkoły - do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Absolwent kursu, który zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, co daje uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji.

Osoba, która posiada świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (np. uzupełni wykształcenie średnie), otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są prowadzone  według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia zawodowego.

Program nauczania oraz regulamin kursu, w tym sposób zaliczenia kursu, ustala organizator kursu.

Kurs może być prowadzony w formie stacjonarnej lub zaocznej.

Kurs może być uruchomiony w dowolnym terminie ogłoszonym przez organizatora.

Termin zakończenia kursu powinien być zharmonizowany z terminem przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.